Ubezpieczenia rolne

Czym jest obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika ?

W myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczenie OC rolnika lub inaczej ubezpieczenie rolne muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha. Jest ono niezbędne również wówczas, gdy obszar gospodarstwa jest mniejszy, lecz prowadzona jest na nim produkcja rolna (np. szklarnie czy hodowla zwierząt). Ubezpieczenie rolnicze chroni rolnika przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ważne jest tu zaznaczenie, że chodzi wyłącznie o szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzeniem działalności rolniczej. Ubezpieczeniem OC rolnika objęty jest sam rolnik oraz wszystkie osoby z jego gospodarstwa domowego i pracownicy.

Kiedy powstaje, a kiedy się kończy obowiązek wykupienia OC rolnika?

Osoby, które kontaktują się z naszym biurem doradztwa w Białej Podlaskiej, zwykle nie wiedzą, od kiedy zobligowani są do wykupienia polisy OC rolnika. Wyjaśniamy – obowiązek posiadania ubezpieczenia rolniczego powstaje w momencie wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego, niezależnie od tego, czy dokonujesz w nim faktycznych czynności czy tam w ogóle nie przebywasz. Jeśli gospodarstwo rolne zmieniło właściciela, jego poprzedni właściciel ma 14 dni na zgłoszenie zmiany do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma wykupioną obowiązkową polisę OC rolnika. Gdy do zmiany dochodzi w wyniku śmierci właściciela, aktualny dysponent gospodarstwa musi sam poinformować o tej zmianie ubezpieczyciela. Polisę od odpowiedzialności cywilnej OC rolnik kupuje w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, a umowę zawiera na rok. Po upływie tego czasu można skorzystać z oferty innej firmy ubezpieczeniowej, jednak trzeba pamiętać, aby wypowiedzieć polisę OC rolnika w formie pisemnej nie później niż dzień przed końcem umowy – przypada ona na dzień przed datą podpisania umowy. Jeśli tego nie zrobisz, polisa OC rolnika przedłuży się automatycznie.

Dlaczego ubezpieczenie rolne jest tak ważne?

Jak już wspomnieliśmy, OC rolnika chroni go przed szkodami powstałymi w wyniku posiadania gospodarstwa rolnego. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z ubezpieczenia rolniczego w sytuacji, gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

 • śmierć,
 • utrata bądź rozstrój zdrowia,
 • zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

Po wypadku, osoba poszkodowana ma prawo dochodzić od ubezpieczyciela rolnika następujących roszczeń:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę,
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki),
 • renta uzupełniająca, wynikająca z różnicy w dochodach sprzed i po wypadku,
 • kapitalizacja renty – jednorazowe odszkodowanie,
 • renta na zwiększone potrzeby w związku z wypadkiem,
 • zwrot utraconych zarobków,
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę lub odkupienie uszkodzonej/utraconej rzeczy,
 • zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu,
 • zwrot kosztów pojazdu zastę

Odpowiedzialność rolnika działa tylko wówczas, gdy pomiędzy działaniem rolnika a powstałą szkodą istnieje związek funkcjonalny, czyli wiąże się z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Każdą ofertę ubezpieczenia firmy, jaką otrzymasz w naszej placówce w Białej Podlaskiej, wyróżnia zakres dostosowany do potrzeb klienta. Aby przygotować ofertę, potrzebujemy dokładnych informacji o miejscu pracy, branży i jej specyfiki, stanu zatrudnienia i możliwego ryzyka w ciągu dnia pracy – wówczas nasz doradca będzie w stanie przygotować wyjątkową ofertę w Białej Podlaskiej szybko i bez zbędnych formalności.

Wykluczenia ubezpieczenia OC rolnika

Każde ubezpieczenie posiada pewne warunki, które nie podlegają odszkodowaniu – tak samo jest z obowiązkowym ubezpieczeniem rolniczym, jeżeli np. szkoda powstanie w związku z prywatnym działaniem na terenie gospodarstwa i nie ma bezpośredniego związku z pracą rolniczą osoby ubezpieczonej. W artykule 53 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych znajdziesz listę wykluczeń. Przyjrzyjmy jej się teraz dokładniej. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • w mieniu, wyrządzone rolnikowi lub osobom z nim mieszkającym/pracującym przez osoby pracujące/pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt,
 • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług, jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, lecz tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach,
 • powstałe wskutek: uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolnika,
 • polegające na utracie: gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiegorodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków

Praca na roli to odpowiedzialne zajęcie, dodatkowo związane z dużym ryzykiem. Gospodarstwo składa się z wielu zabudowań, a ekstremalne zjawiska pogodowe mogą zniszczyć warte wiele milionów budynki – dlatego też rolnicy muszą posiadać nie tylko ważne ubezpieczenie OC, ale również obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Taka polisa przydaje się w sytuacjach takich jak: pożar, huragan, powódź, podtopienia, eksplozje, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, a nawet lawiny i grad. Wsparcie ubezpieczyciela pomoże przetrwać ciężki czas i odbudować majątek, by jak najszybciej wznowić działalność rolniczą.

Gdy nie wystarcza obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Wypłaty świadczenia w ramach podstawowego ubezpieczenia budynków rolniczych nie dostaniesz w przypadku zniszczenia maszyn, urządzeń i innych przedmiotów, które znajdują się wewnątrz ubezpieczonych zabudowań. W przypadku pożaru lub zawalenia się budynku gospodarczego, ubezpieczający wypłaci odszkodowanie tylko z tytułu zniszczenia ścian, nie zaś wyposażenia. W ADF Biała Podlaska oferujemy korzystne pakiety obligatoryjnego ubezpieczenia budynków rolniczych z dobrowolnym ubezpieczeniem rolnym, które zabezpieczą majątek znajdujący się również wewnątrz zabudowań gospodarskich.

 

Jakich kwot może spodziewać się osoba korzystająca z ubezpieczenia budynków rolniczych?

Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości rzeczywistej lub nowej, w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%.

Wszystkie warunki powinny być uwzględnione w OWU, jednak odgórnie wiadomo, że maksymalna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego to 5 mln euro, jeśli chodzi o szkody na osobie i 1 mln euro, gdy dojdzie do szkody na mieniu. Pamiętajmy, że w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie – pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zakład ubezpieczeń może domagać się zwrotu świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC rolnika.

Jak ubezpieczyć maszyny rolne?

Agrocasco to rolniczy odpowiednik Autocasco – ten instrument ubezpieczeniowy chroni maszyny przed: pożarami, huraganami, powodziami, uszkodzeniami oraz kradzieżami. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe jak OC rolnika, lecz warto zastanowić się nad jego wykupieniem. W biurze ADF Biała Podlaska chętnie skomponujemy korzystny pakiet obejmujący ubezpieczenia rolnicze obowiązkowe oraz dodatkowe, by zapewnić Ci kompleksową ochronę.

Jaki sprzęt rolny może być objęty ubezpieczeniem maszyn rolniczych?

Maszynami, które chcą ubezpieczyć nasi klienci w Białej Podlaskiej, są najczęściej:

 • kombajn,
 • ciągnik,
 • glebogryzarka,
 • agregat uprawowy,
 • kultywator,
 • sadzarka,
 • siewnik,
 • przyczepa,

Przygotuj się do zakupu polisy – przyjdź do naszego biura z gotową listą maszyn, które chciałbyś objąć ochroną. Przypominamy, że ubezpieczenie obejmie tylko te maszyny, które zostały precyzyjnie wskazane w treści umowy ubezpieczenia maszyn rolniczych.

Warto zaznaczyć, że Agrocasco chroni maszyny rolnicze nie tylko podczas ich garażowania, ale także w czasie pracy. Ubezpieczenie rolnicze maszyn obejmuje też zabezpieczenie od szkód spowodowanych przez:

 • pożar,
 • grad,
 • piorun,
 • upadek statku powietrznego,
 • deszcz nawalny,

Maszyny w gospodarstwie to drogi sprzęt, stąd często są przedmiotem kradzieży. W biurze ADF Biała Podlaska zachęcamy do wykupu polisy na ubezpieczenie maszyn rolniczych. W ramach Agrocasco, ubezpieczyciel może zaoferować pojazd zastępczy, zaś uzyskane odszkodowanie pozwoli szybko naprawić lub zakupić nowe maszyny.

Gdzie wykupić ubezpieczenie maszyn rolniczych?

Ubezpieczenie maszyn rolniczych możesz wykupić w naszym biurze – dysponujemy szeroką bazą towarzystw ubezpieczeniowych oraz wieloletnim doświadczeniem. Nasi doradcy chętnie pomagają wybrać właściwy zakres ubezpieczenia rolniczego. Możesz nas odwiedzić w placówce w Białej Podlaskiej lub porozmawiać z nami przez telefon. Sprawdzisz u nas także rozwiązania pakietowe, np. Super Rolnik, Agro Pakiet lub Bezpieczny Rolnik. Modułowa konstrukcja ubezpieczeń polega na tym, że możesz dopasować je do swoich potrzeb w taki sposób, aby w jednym pakiecie były wszystkie najważniejsze zabezpieczenia.

Dlaczego ubezpiecza się uprawy?

Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe? Ubezpieczenie plonów od niechcianych zdarzeń losowych w rolnictwie reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jeżeli pobierasz dopłaty bezpośrednie, jesteś zobowiązany do ubezpieczenia minimum połowy upraw rolnych od co najmniej jednego z poniższych zdarzeń:

 • susza,
 • grad,
 • powódź,
 • przymrozki wiosenne.

Ubezpieczenie upraw obejmuje: zboża, rzepak, kukurydzę, ziemniaki, rośliny strączkowe, buraki cukrowe, truskawki, drzewa i krzewy owocowe, rzepak czy też warzywa gruntowe. Niekorzystne anomalie pogodowe lub klęski żywiołowe mogą w jednej chwili zniszczyć uprawy. Warunki polisy zależą od rodzaju upraw oraz regionu, w którym uprawiasz ziemię. W ADF Biała Podlaska poinformujemy Cię dokładnie, co obejmuje ubezpieczenie upraw, jakie ma wyłączenia oraz jakie są kryteria wypłaty odszkodowań. Pragniemy przypomnieć, że Państwo dotuje składki ubezpieczeniowe, co jest dodatkowym atutem tego rozwiązania. Zawód rolnika obarczony jest wieloma trudnościami oraz ogromną odpowiedzialnością. Zainwestuj w swój komfort oraz bezpieczeństwo – spotkajmy się w ADF Biała Podlaska!

ADF DORADCY UBEZPIECZENIOWI

Zadbaj o bezpieczny plan na życie

Świadczymy pomoc w wyborze ubezpieczeń zarówno tych dla obób fizycznych oraz firm. Nasza ofert jest szeroka i dostosowana do Państwa potrzeb.